Thêm m?t công ty Trung Qu?c b? M? “c?m c?a”

17/04/2018 | 10:02
Thêm m?t công ty Trung Qu?c b? M? “c?m c?a”
Không ch? riêng Huawei, ZTE c?ng ?ang “g?p h?n” t?i ??t M?

ZTE b? c?m t?i M?

ZTE - hãng ?i?n tho?i khá có “s? má” t?i trung Qu?c và c?ng t??ng ??i có ti?ng t?m t?i M?, ?ang ph?i ??ng tr??c m?t nguy c? l?n khi mà m?i ?ây, B? Công th??ng M? ?ã ra l?nh c?m Qualcomm - nhà s?n xu?t chip di ??ng hàng ??u th? gi?i c?a M? - ph?i ng?ng ngay vi?c bán chip cho các thi?t b? c?a ZTE - trong th?i h?n 7 n?m. Nh? v?y l?i có thêm m?t công ty Trung Qu?c n?a b? c?m t?i M? không ch? riêng Huawei.

Lý do khi?n ZTE b? c?m t?i M?

Lý do chính d?n ??n l?nh c?m “tréo ngoe” này là do ZTE ?ã không tuân th? các l?nh tr?ng ph?t c?a M? cách ?ây không lâu. Khi ?ó, M? ?ã k?t t?i ZTE có hành vi c? tình vi ph?m các ?i?u kho?n c?a n??c này khi v?n chuy?n trái phép các hàng hóa và công ngh? do M? s?n xu?t sang Iran vào n?m ngoái. Lúc ?ó, M? ?ã áp m?t l?nh c?m t?m th?i cho ZTE khi?n h? không th? mua chip c?a Qualcomm, và ph?i sa th?i ngay l?p t?c 4 nhân viên cùng vi?c k? lu?t 35 ng??i khác có lên quan ??n v? vi?c ?i?u tra c?a M?. them-mot-cong-ty-trung-quoc-bi-my-cam-cua-1

ZTE b? M? c?m c?a

Tuy nhiên, ZTE ?ã không tuân th? l?nh tr?ng ph?t này và khi?n M? n?i gi?n, d?n ??n vi?c B? công th??ng c?a n??c này ?ã nâng tr?n th?i gian c?m mua chip c?a ZTE v?i Qualcomm lên t?i 7 n?m. Nh? v?y, l?nh c?m m?i nh?t c?a M? s? khi?n cho công ty Trung Qu?c tr? lên r?t lao ?ao trong th?i gian t?i, b?i ZTE và QUalcomm ?ang có m?i quan h? khá m?t thi?t v? vi?c tri?n khai k?t n?i 5G t?i Trung Qu?c, c?ng nh? các smartphone c?a ZTE c?ng th??ng xuyên s? d?ng con chip x? lý Snapdragon c?a Qualcomm. Không rõ trong th?i gian t?i, các flagship ti?p theo c?a ZTE nh? Nubia Z18 hay Axon 9 s? s? d?ng con chip nào ?? thay th? cho con chip Qualcomm, ho?c ??n gi?n là ph?i bu?c khai t? và chuy?n sang t?p trung vào dòng ?i?n tho?i trung c?p v?i con chip c?a Mediatek - m?t ?i?u mà ZTE ch?a bao gi? mu?n làm. Xem thêm: Meizu M6s t?i Maxmobile

Xem thêm video:Xiaomi BlackShark ?ã ra m?t, ?âu là nh?ng ??i th? chính?

Tin m?i nh?t: Xiaomi Mi6X s? có 5 tùy ch?n màu s?c khác nhau

Đánh giá: