Nokia chu?n b? ra m?t thêm 3 ?i?n tho?i m?i

17/11/2018 | 08:48
Nokia chu?n b? ra m?t thêm 3 ?i?n tho?i m?i

 

 

HMD Global ?ã g?i th? m?i tham d? s? ki?n riêng c?a công ty vào ngày 5/12 t?i. M?t ?i?m thú v? là trong thông báo c?a công ty ?ã cho xu?t hi?n kèm hình ?nh m? c?a 3 m?u ?i?n tho?i m?i v?i hashtag #ExpectMore.

 

ra-mat-them-3-dien-thoai-moi-tu-nokia

 

Nokia chu?n b? ra m?t thêm 3 ?i?n tho?i m?i

 

M?t s? chuyên gia sau khi “s?m soi” k? b?c ?nh 3 m?u ?i?n tho?i c?a t?m teaser c?a công ty ?ã phát hi?n ra có t?i 2 m?u ?i?n tho?i có “tai th?”, trong khi chi?c còn l?i không h? có tai th?. Nhi?u ý ki?n cho r?ng ?ây có th? là m?u Nokia 7.1 - phiên b?n c?a Nokia X7 ? th? tr??ng Trung Qu?c, và Nokia 8.1 - phiên b?n k? nhi?m c?a Nokia 8 ?ã ra m?t cu?i n?m ngoái, và Nokia 2.1 Plus - phiên b?n nâng c?p nh? c?a Nokia 2.1 ??u n?m nay.

 

==> Xem thêm v? iPhone 6 c? t?i Hà N?i giá bao nhiêu

 

Nokia ?u tiên ra m?t các s?n ph?m t?m th?p và trung c?p

 

Trong khi ?ó, các thông tin v? chi?c flagship Nokia 9 còn r?t m? m?t dù r?ng các hình ?nh chính th?c v? chi?c ?i?n tho?i này ?ã ???c hé l? tr??c ?ó v?i h? th?ng camera 5 ?ng kính, cùng màn hình tr??c không t?n t?i “tai th?”.

 

Có th? th?y, m?t s? ki?n ra m?t vào tháng 12 là m?t th?i ?i?m không m?y thu?n l?i cho các ho?t ??ng mua s?m b?i nó ?ã quá mu?n so v?i nhi?u hãng di ??ng khác. Do ?ó, có th? Nokia s? ?u tiên ra m?t các s?n ph?m t?m th?p và trung c?p, còn ?i?n tho?i cao c?p s? ?? dành t?i các s? ki?n vào ??u n?m t?i nh? CES2019 hay MWC2019 ch?ng h?n. Thông tin m?i s? ???c c?p nh?t thêm trong b?n tin công ngh?.

 

Đánh giá: