Samsung Galaxy S9 s?p lên k? vào ngày 16 tháng 3 t?i

22/02/2018 | 08:38
Samsung Galaxy S9 s?p lên k? vào ngày 16 tháng 3 t?i
Samsung s? chính th?c cho ra m?t Samsung Galaxy S9 vào cu?i tu?n này. Theo nhi?u ngu?n tin cho bi?t Samsung Galaxy S9 s?p lên k? vào ngày 16 tháng 3 t?i ?ây, ??n ??t hàng tr??c s? b?t ??u vào ngày 28/2. [caption id="attachment_13354" align="aligncenter" width="450"]Samsung Galaxy S9 s?p lên k? Samsung Galaxy S9 s?p lên k?[/caption] Theo báo cáo t? The Korea Herald, Samsung Galaxy S9 s? lên k? vào ngày 16/3 t?i ?ây, k? ho?ch ??t hàng tr??c s? b?t ??u vào ngày 28/2, 3 ngày sau s? ki?n ngày 25/2. Các báo cáo tr??c ?ây cho th?y Samsung có th? cho phép ??t hàng tr??c ngay sau s? ki?n ra m?t di?n ra, và các lô hàng s? b?t ??u ???c xu?t vào ??u tháng 3. Xem thêm >>> Thay màn hình Samsung Galaxy C9 l?y ngay

??t hàng tr??c ?? s? h?u thi?t b? s?m h?n

Tuy nhiên theo nhi?u ngu?n tin trích d?n, các nhà khai thác di ??ng, bao g?m SK Telecom, KT và LG Uplus ?ã ???c thông báo v? các thông tin trên, và các khách hàng có th? ??t tr??c Galaxy S9 t?i Hàn Qu?c t? ngày 9/3 ??n 15/3. Ch?a có b?t k? thông tin nào v? giá bán ???c ti?t l?, tuy nhiên d? ki?n Galaxy S9 s? có giá ??t h?n m?t chút so v?i phiên b?n ti?n nhi?m c?a nó, thi?t b? này có giá d??i 1.000 USD. So v?i Galaxy S8, m?u smartphone m?i này s? xu?t hi?n s?m h?n trên th? tr??ng và nhi?u ng??i tin r?ng ?ây là ??ng thái c?a Samsung sau khi Apple cho ra m?t iPhone X. Vi?c thi?u flagship m?i c?a Samsung và s? ra m?t c?a iPhone X ?ã cho phép Apple thu h?p kho?ng cách ??i v?i các ??i th? c?a h?, ngay c? ? Hàn Qu?c. Vì v?y vi?c tung ra Galaxy S9 trên th? tr??ng càng s?m càng t?t là nhi?m v? ?u tiên hàng ??u c?a Samsung. Ngoài ra các b?n có th? theo dõi tin công ngh? trên Maxmobile ?? xem thêm các tin t?c m?i nhé !

Đánh giá: