Huy?n tho?i Mario “t? lái” trên Google Maps nhân ngày k? ni?m

10/03/2018 | 04:32
Huy?n tho?i Mario “t? lái” trên Google Maps nhân ngày k? ni?m
Google th?c s? r?t bi?t cách ?? làm cho các d?ch v? c?a h? tr? nên vui v?, thú v? theo cách r?t d? th??ng.

10/3 sinh nh?t huy?n tho?i Mario

Hôm nay là ngày 10/3, và theo ti?ng Anh, vi?t t?t là “MAR10” - chính là cách vi?t lóng c?a Mario - nhân v?t game huy?n tho?i c?a Nintendo. Và ?ây c?ng chính là ngày k? ni?m hàng n?m mà hãng game Nh?t B?n k? ni?m cho ??a con c?ng c?a mình.

Google c?p nh?t b?n ?? Maps cho Android và iOS ??  Mario  “t? lái” tho?i mái trên b?n ??

?i?u thú v? là không ch? riêng Ninten do, Google c?ng t?n d?ng “ngày Mario” ?? góp vui vào s? ki?n ý ngh?a này. Theo ?ó, gã kh?ng l? ph?n m?m v?a c?p nh?t b?n ?? Google Maps cho Android và iOS ?? giúp Mario có th? “t? lái” tho?i mái trên b?n ?? huyen-thoai-mario-to-lai-tren-google-maps-nhan-ngay-ky-niem-1

Google c?p nh?t b?n ?? Maps cho Android và iOS ??  Mario  “t? lái” tho?i mái trên b?n ??

D? nhiên, ?? “tri?u h?i” ???c Mario, b?n s? c?n m?t chút th? thu?t nh?: ??u tiên là ch?n quãng ???ng ?? ?i?u h??ng và menu ch? ???ng s? hi?n ra m?t nút “?” M?t h?p tho?i s? hi?n ra v?i tiêu ?? “Oh Yeah! Mario Time!” cùng nút ?i?u h??ng “Let’s-a-Go”, sau ?ó, bi?u t??ng v? trí c?a b?n s? ngay l?p t?c bi?n thành Mario cùng chi?c xe h?i quen thu?c trong trò ch?i Mario Kart ?ình ?ám. Khá thú v? ph?i không? Xem thêm: iPhone 8 c? chính hãng t?i Maxmobile

>>>Xem thêm video: Android P h? tr? “tai th?” nh? iPhone X

Xem bài tin t?c: Galaxy Note 9 có th? gây th?t v?ng vì không có vân tay d??i màn hình

Đánh giá: