T?ng b??c cách up Rom ti?ng Vi?t cho Xiaomi Redmi S2

12/09/2018 | 14:55
T?ng b??c cách up Rom ti?ng Vi?t cho Xiaomi Redmi S2

Xiaomi Redmi S2 là 1 m?u máy thu?c phân khúc giá r? c?a hãng Xiaomi ?ang ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích nh? kh? n?ng ch?p hình selfie ?n t??ng. N?u b?n là ng??i sành tùy bi?n mu?n m? r?ng thêm nhi?u tính n?ng cho máy thì không th? b? qua bài vi?t h??ng d?n cách up rom Xiaomi Redmi S2 này c?a Maxmobile.

L?i th? khi Up Rom cho Xiaomi Redmi S2

Nh? ?ã nói ? trên, Xiaomi Redmi S2 n?i ti?ng nh? kh? n?ng ch?p hình Selfie m?nh m?. Máy có màn hình r?ng 5,99 inch v?i ?? phân gi?i HD Plus. Redmi S2 c?ng r?t nhanh chân theo k?p xu th? màn hình t? l? 18:9 tân th?i. T?ng quan v? ngo?i hình thì Redmi S2 th?c s? r?t t?t so v?i t?m giá.

V? c?u hình bên trong, chi?c Xiaomi Redmi S2 s? d?ng chip Snap 625 m?nh m?, ?ây chính là smartphone dùng chip 625 r? nh?t trên th? tr??ng hi?n nay. Nói nh? v?y là c?ng ?? ?? b?n hi?u m?c ?? hot c?a chi?c máy này r?i ch?.

Khi mua Xiaomi Redmi S2 b?n m?c ??nh b?n s? có H?H MIUI 9, Android 8.1 b?n ti?ng Anh và nhi?u ?ng d?ng rác. Khi mu?n tr?i nghi?m ti?ng Vi?t c?ng nh? s? d?ng thêm các tính n?ng khác nh?: ch?p ?nh ph?i sáng 32s... thì ?òi h?i b?n ph?i up rom cho Redmi S2.

H??ng d?n Up Rom ti?ng Vi?t cho Xiaomi Redmi S2

Nguyên li?u ban ??u c?n chu?n b? ?? cho vi?c up rom thành công bao g?m:

  • Máy Xiaomi Redmi S2 v?i dung l??ng pin còn > 50%
  • Cáp k?t n?i, dây USB chu?n tránh b? m?t tín hi?u gi?a ch?ng
  • T?i ??y ?? Driver và Rom Xiaomi Redmi S2 t?i ?ây
  • Chu?n b? s?n 1 b?n backup cho máy.
  • T?i Mi Flash

Chú ý: M?i máy ??u có nh?ng ??c ?i?m riêng yêu c?u ng??i dùng ph?i làm ?úng m?i b??c mà Maxmobile ?ã h??ng d?n. Trong quá trình up rom n?u x?y ra s? c? treo máy, brick máy thì ph?i mang máy t?i ngay c?a hàng Maxmobile g?n nh?t ?? x? lý.

??u tiên ?? up ???c b?n rom cho Xiaomi Redmi S2 ?òi h?i b?n c?n ph?i Unlock Bootloader cho máy.

Chi ti?t các b??c b?n có th? xem ? Video d??i ?ây:

https://www.youtube.com/watch?v=boHNUqgZrc0

B??c ti?p theo sau khi ?ã unlock bootloader là b?n chuy?n chi?c Redmi S2 vào ch? ?? Fastboot b?ng cách nh?n gi? phím gi?m âm thanh + phím ngu?n.

Sau ?ó k?t n?i máy tính v?i Redmi S2 trong ch? ?? fastboot, ??ng th?i trên máy tính b?n m? ph?n m?m MiFlash.

Lúc này, trên giao di?n Miflash, b?n tìm t?i nút refresh ? góc trên bên ph?i liên t?c cho ??n khi máy nh?n di?n ???c c?ng ID và Devices ? d??i.

Sau khi máy hi?n c?ng ID, b?n tích ch?n m?c Clean All ? góc d??i bên ph?i màn hình. Ti?p theo, b?n tìm t?i m?c Select ?? ch?n b?n ROM Xiaomi Redmi S2 ?ã t?i v? trong máy tr??c ?ó và nh?n Flash.

Sau kho?ng t? 5-10 phút máy s? hi?n lên thông báo: "The operation completed successfully.(0x00000000:)" ngh?a là quá trình flash ?ã thành công.

Cu?i cùng b?n ch? c?n m? máy và ??i máy kh?i ??ng lên là chi?c Xiaomi Redmi S2 ?ã có ???c b?n Rom nh? ý mu?n.

Trên ?ây là h??ng d?n up rom ti?ng Vi?t ??n gi?n dành cho máy Xiaomi Redmi S2. M?i thông tin chi ti?t, th?c m?c c?ng nh? l?i phát sinh b?n có th? liên h? t?i b? ph?n k? thu?t c?a Maxmobile ?? ???c t? v?n hoàn toàn mi?n phí.

>>> Có th? b?n quan tâm: Cách up rom cho máy Xiaomi Redmi Note 4X

Đánh giá: