Apple ch?c ch?c không bao gi? c? ý gi?m hi?u n?ng iPhone ?? bu?c ng??i s? d?ng ph?i nâng c?p máy

01/02/2018 | 04:15
Apple ch?c ch?c không bao gi? c? ý gi?m hi?u n?ng iPhone ?? bu?c ng??i s? d?ng ph?i nâng c?p máy
Ngoài ra hãng c?ng s? tung ra hàng lo?t tính n?ng m?i trong th?i gian t?i nh?m nâng cao h?n n?a tr?i nghi?m c?a ng??i s? d?ng.

Apple ch?c ch?c không bao gi? c? ý gi?m hi?u n?ng iPhone

Vào ngày th? t? (31/1) v?a qua, Apple ?ã chính th?c lên ti?ng tr??c nh?ng báo cáo c?a B? T? pháp Hoa K? và ?y ban Ch?ng khoán và Sàn giao d?ch M? v? v?n ?? t? ý gi?m hi?u n?ng các lo?i iPhone c?. ?i?u ?ó gián ti?p cho th?y chính ph? M? ?ã th?c s? vào cu?c ?i?u tra “gã kh?ng l?” làng công ngh? này. ==>Xem thêm tin t?c GOOGLE PLAY ??T K? L?C H?N 19 T? L??T T?I NH?NG V?N THUA IOS TRONG L?NH V?C NÀY Apple kh?ng ??nh h? không bao gi? t? ý gi?m hi?u n?ng, gây ?nh h??ng tiêu c?c ??n tr?i nghi?m ?i?n tho?i c?a ng??i dùng ?? bu?c h? ph?i chuy?n sang s? d?ng nh?ng dòng thi?t b? cao c?p h?n. V? tai ti?ng này ?ã s?y ra t? tháng 12/2017 và x?y ra trên quy mô toàn c?u, theo ?ó Apple th?a ti?p nh?n h? ?ã c? tình gi?m t?c ?? ho?t ??ng c?a nhi?u dòng iPhone nh?m kéo dài tu?i th? pin ?i?n tho?i.

Apple s? tung ra b?n c?p nh?t ph?n m?m có th? theo dõi pin

Sau khi h?ng ch?u r?t nhi?u ch? trích c?ng nh? nh?ng ph?n ?ng gay g?t, Apple ?ã ??a ra l?i xin l?i chính th?c ??n toàn th? ng??i tiêu dùng, ??ng th?i quy?t ??nh thay m?i pin cho iPhone 6, iPhone 6S và 6S Plus t? 79 USD xu?ng còn 29 USD. Hãng còn cho bi?t s? tung ra b?n c?p nh?t ph?n m?m vào ??u n?m nay ?? giúp ng??i dùng theo dõi c?ng nh? ki?m soát tình tr?ng pin iPhone m?t cách thu?n l?i và minh b?ch h?n. ==>Xem thêm video:Nh?ng sai l?m khi s?c pin iPhone  
Nh?ng thông tin m?i nh?t s? ???c c?p nh?t trên tin công ngh? c?a Maxmobile .

Đánh giá: