?nh d?ng c?c l?ng l?y v? chi?c Galaxy X d?o có th? g?p

18/08/2018 | 08:35
?nh d?ng c?c l?ng l?y v? chi?c Galaxy X d?o có th? g?p

?ây có th? là chi?c Galaxy X d? thành s? th?t nh?t

?nh d?ng c?c l?ng l?y v? chi?c Galaxy X d?o có th? g?p

Samsung ?ang chu?n b? nh?ng công ?o?n cu?i cùng ?? ra m?t ?i?n tho?i thông minh có th? g?p l?i ??u tiên c?a h?, sau m?t th?i gian r?t dài, và thi?t b? cu?i cùng có th? ???c gi?i thi?u chính th?c t?i CES 2019 vào tháng Giêng n?m t?i. Hi?n t?i, m?t nhà thi?t k? mang tên Jonas Dähnert ?ã công b? m?t s? ?nh d?ng ?? h?a v? ý t??ng c?a ông v? thi?t b? này.

anh-dung-cuc-long-lay-ve-chiec-galaxy-x-deo-co-the-gap

Theo nh? nh?ng t??ng t??ng c?a Jonas Dähnert, thì chi?c Galaxy X (ho?c Galaxy F) s? r?t n?i b?t v?i màn hình d?o có th? g?p. L?i thi?t k? này ?ã t?ng ???c Samsung ??ng ký b?n quy?n thi?t k? cách ?ây không lâu và theo Jonas Dähnert, thì ?ây s? là m?u thi?t k? có kh? n?ng tr? thành s? th?t nh?t. Khi ? ch? ?? g?p, thi?t b? s? gi?ng nh? m?t m?u ?i?n tho?i g?p khi nhìn t? bên ngoài, còn khi ? ch? ?? l?t toàn màn hình, thi?t b? s? có màn hình l?n lên t?i 7inch, ?em l?i không gian tr?i nghi?m r?ng rãi.

M?t ?i?u thú v? là thi?t b? Samsung mà Jonas Dähnert t??ng t??ng v?n có c?m bi?n vân tay ? m?t l?ng. Có th? khi thi?t b? ???c phát hành chính th?c, thì Samsung s? tích h?p c?m bi?n vân tay d??i màn hình cho th?i th??ng.

==>>Tham kh?o Iphone 6 qu?c t? c? giá r?, chính hãng

Tìm hi?u v? thông s? k? thu?t c?a Galaxy X

Các thông s? k? thu?t chính c?a chi?c Galaxy X bao g?m: camera kép ? c? m?t tr??c và m?t sau, màn hình c?m ?ng 7inch ?? phân gi?i 1440x3360pixels, pin lên t?i 6.000mAh cùng m?c giá chính th?c vào kho?ng 1.850USD. Thông tin m?i s? c?p nh?t trên tin công ngh? ? Maxmobile.


Đánh giá: