D?CH V? S?A CH?A IPHONE- IPAD

27/08/2019 | 11:48
D?CH V? S?A CH?A IPHONE- IPAD

MaxMobile là trung tâm s?a ch?a b?o hành uy tín t?i Hà N?i, H? chí minh và ?à N?ng. Quý khách khi ??n v?i MaxMobile s? ???c t?n m?t ch?ng ki?n quy trình s?a ch?a ngay t?i trung tâm, ???c t? v?n mi?n phí cách s? d?ng, tránh nh?ng l?i mình hay g?p ph?i. Cùng v?i nh?ng t? v?n chân th?t nh?t cho vi?c l?a ch?n linh ki?n thay th? v?i chi phí h?p lý nh?t. Chúng tôi có ??i ng? k? thu?t viên có nhi?u n?m kinh nghi?m, th?u hi?u nh?ng pan b?nh nên hãy g?i ngay chúng tôi ?? ???c t? v?n và chu?n ?oán b?nh t?t nh?t.

>>> Xem thêm d?ch v? thay màn hình iPhone 7 Plus l?y ngay

Nh? chúng ta ???c bi?t iPhone, iPad là m?t trong nh?ng chi?c ?i?n tho?i thông minh, thi?t k? ??p nh?ng không h? r?. Là m?t s?n ph?m cao c?p c?a hãng Apple, iPhone- iPad ???c tích h?p nhi?u tính n?ng gi?i trí, c?ng nhu c?u c?n thi?t mang ??n cho ng??i dùng nh?ng tr?i nghi?m thú v?. Chính lý do ?ó, chi phí cho vi?c s?a ch?a, thay linh ki?n iPhone, s?a ch?a iPad chính hãng so v?i các hãng khác th??ng r?t cao. Maxmobile là c?a hàng chuyên s?a ch?a iPhone, s?a ch?a iPad t?i Hà N?i, TPHCM và ?à N?ng v?i giá c? h?p lý.

Khi nào c?n s?a ch?a iPhone, iPad?

Khi chi?c iPad, iPhone c?a b?n g?p nhi?u tr?c tr?c, t? ??n gi?n ??n ph?c t?p nh?

 • M?t sóng ?i?n tho?i,
 • Wifi b?t không lên
 • Loa re, không nghe ???c
 • Màn hình l?i, b? v?, nhòe m?c
 • L?i ph?n m?m, m?t ??nh v?, h?ng camera

S? gây khá nhi?u phi?n toái cho b?n và ?i?u b?n c?n làm ngay chính là tìm ??n ??a ch? s?a ch?a iPad, hay s?a ch?a iPhone uy tín, chuyên nghi?p ?? ???c kh?c ph?c s?m nh?t. Và MaxMobile chính là m?t trong nh?ng trung tâm uy tín t?i Hà N?i, TPHCM và ?à N?ng. V?i kinh nghi?m trên 5 n?m trong ngh? ch?c ch?n s? giúp b?n s?a ch?a iPhone, iPad nhanh chóng v?i m?c giá h?p lý nh?t.

 

>>>D?ch v? s?a ch?a ?i?n tho?i t?i Maxmobile

MaxMobile – ??a ch? s?a ch?a iPhone, iPad uy tín

Maxmobile là C?a hàng s?a ch?a iPhone, iPad uy tín t?i Hà N?i, TPHCM và ?à N?ng.  V?i kính nghi?m trên 5 n?m trong ngh? s?a ch?a ?i?n tho?i iPhone, iPad ch?c ch?n ?oán b?nh 1 cách chuyên nghi?p và chính xác nh?t. Khi ??n v?i c?a hàng c?a chúng tôi, quý khách s? ???c t?n m?t ch?ng ki?n theo dõi quy trình làm vi?c s?a ch?a iPhone hay s?a ch?a iPad ngay t?i c?a hàng và ???c t? v?n mi?n phí tránh nh?ng l?i mà mình ?ang g?p ph?i. Cùng v?i ?ó là nh?ng t? v?n nhi?t tình, t?n tâm cho vi?c ch?n mua linh ki?n t?t nh?t ?? thay th? khi c?n thi?t v?i giá r? nh?t th? tr??ng. Tham kh?o chi ti?t thay v? iPhone XS Max t?i Hà N?i

Cam k?t t?i Maxmobile

+ S?a ch?a – thay th? l?y ngay: Khách hàng tr?c ti?p xem quá trình thay th? và s?a ch?a t?i khu v?c k? thu?t. Máy móc hi?n ??i cùng ??i ng? k? thu?t dày kinh nghi?m giúp vi?c s?a ch?a ???c x? lý nhanh chóng.
+ Máy móc hi?n ??i: Maxmobile áp d?ng công ngh? cao, máy móc hi?n ??i cùng linh ki?n chính hãng giúp chúng tôi ??a t?i khách hàng d?ch v? t?t nh?t, luôn c?p nh?t thay ??i giá ?? thích h?p v?i m?i th?i ?i?m.
+ Trung tâm uy tín: Maxmobile ?ã có kinh nghi?m lâu n?m v? d?ch v? s?a ch?a Smartphone – Tablet. V?i ??i ng? k? thu?t có kinh nghi?m dày d?n trong s?a ch?a và thân thi?n v?i khách hàng.
+ Thông tin b?o m?t: Thông tin, d? li?u máy khách luôn ???c b?o m?t không ti?t l? ra bên ngoài nh?m ??m b?o quy?n riêng t? c?a t?ng khách hàng
+ Th?i gian b?o hành: Cam k?t th?i gian b?o hành dài, ch? ?? h?u mãi t?t nh?t ??m b?o khách hàng s? th?y hài lòng

>>> Chi ti?t thay m?t kính iPhone XR t?i TPHCM

QUÝ KHÁCH CÓ NHU C?U S?A CH?A IPHONE- IPAD? HÃY ?? MAXMOBILE T? V?N CHO B?N NHÉ!

?

?BÁO GIÁ S?A CH?A VÀ THAY TH? LINH KI?N IPHONE 6

Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?) Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?)
Thay màn hình iPhone 6 650.000 Thay loa trong iPhone 6 200.000
Thay m?t kính iPhone 6 200.000 Thay loa ngoài iPhone 6 240.000
Thay pin iPhone 6 250.000 Thay cáp tai nghe iPhone 6 250.000
Thay camera tr??c iPhone 6 250.000 Thay cáp mic iPhone 6 250.000
Thay camera sau iPhone 6 350.000 Thay cáp Volum iPhone 6 250.000
Thay kính camera iPhone 6 100.000 Thay cáp ph?n quang iPhone 6 250.000
Thay cáp home iPhone 6 250.000 Thay v? iPhone 6 400.000
Thay cáp ngu?n iPhone 6 250.000 Thay cáp s?c iPhone 6 250.000

 

?BÁO GIÁ S?A CH?A VÀ THAY TH? LINH KI?N IPHONE 6S

Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?) Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?)
Thay màn hình iPhone 6s 750.000 S?a loa trong iPhone 6s 250.000
Thay m?t kính iPhone 6s 250.000 S?a loa ngoài iPhone 6s 300.000
Thay pin iPhone 6s 250.000 Thay cáp tai nghe iPhone 6s 300.000
Thay camera tr??c iPhone 6s 300.000 Thay cáp mic iPhone 6s 300.000
Thay camera sau iPhone 6s 450.000 Thay cáp Volum iPhone 6s 300.000
Thay kính camera iPhone 6s 150.000 Thay cáp ph?n quang iPhone 6s 300.000
Thay cáp home iPhone 6s 300.000 Thay v? iPhone 6s 400.000
Thay cáp ngu?n iPhone 6s 300.000 Thay cáp s?c iPhone 6s 300.000

 

?BÁO GIÁ S?A CH?A VÀ THAY TH? LINH KI?N IPHONE 6 Plus

Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?) Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?)
Thay màn hình iPhone 6 Plus 1.100.000 S?a loa trong iPhone 6 Plus 240.000
Thay m?t kính iPhone 6 Plus  250.000 S?a loa ngoài iPhone 6 Plus 240.000
Thay pin iPhone 6 Plus 250.000 Thay cáp tai nghe iPhone 6 Plus 300.000
Thay camera tr??c iPhone 6 Plus 300.000 Thay cáp mic iPhone 6 Plus 300.000
Thay camera sau iPhone 6 Plus 500.000 Thay cáp Volum iPhone 6 Plus 300.000
Thay kính camera iPhone 6 Plus 150.000 Thay cáp ph?n quang iPhone 6 Plus 300.000
Thay cáp home iPhone 6 Plus 250.000 Thay v? iPhone 6 Plus 450.000
Thay cáp ngu?n iPhone 6 Plus 300.000 Thay cáp s?c iPhone 6 Plus 300.000

 

?BÁO GIÁ S?A CH?A VÀ THAY TH? LINH KI?N IPHONE 6S Plus

Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?) Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?)
Thay màn hình iPhone 6S Plus 1.250.000 S?a loa trong iPhone 6S Plus 300.000
Thay m?t kính iPhone 6S Plus  300.000 S?a loa ngoài iPhone 6S Plus 300.000
Thay pin iPhone 6S Plus 300.000 Thay cáp tai nghe iPhone 6S Plus 350.000
Thay camera tr??c iPhone 6S Plus 350.000 Thay cáp mic iPhone 6S Plus 350.000
Thay camera sau iPhone 6S Plus 800.000 Thay cáp Volum iPhone 6S Plus 300.000
Thay kính camera iPhone 6S Plus 150.000 Thay cáp ph?n quang iPhone 6S Plus 300.000
Thay cáp home iPhone 6S Plus 300.000 Thay v? iPhone 6S Plus 500.000
Thay cáp ngu?n iPhone 6S Plus 350.000 Thay cáp s?c iPhone 6S Plus 350.000

 

?BÁO GIÁ S?A CH?A VÀ THAY TH? LINH KI?N IPHONE 7

Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?) Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?)
Thay màn hình iPhone 7 900.000 S?a loa trong iPhone 7 300.000
Thay m?t kính iPhone 7  300.000 S?a loa ngoài iPhone 7 300.000
Thay pin iPhone 7 300.000 Thay cáp tai nghe iPhone 7 350.000
Thay camera tr??c iPhone 7 400.000 Thay cáp mic iPhone 7 350.000
Thay camera sau iPhone 7 900.000 Thay cáp Volum iPhone 7 350.000
Thay kính camera iPhone 7 150.000 Thay cáp ph?n quang iPhone 7 350.000
Thay cáp home iPhone 7 Liên h? Thay v? iPhone 7 500.000
Thay cáp ngu?n iPhone 7 350.000 Thay cáp s?c iPhone 7 350.000

 

?BÁO GIÁ S?A CH?A VÀ THAY TH? LINH KI?N IPHONE 7 PLUS

Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?) Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?)
Thay màn hình iPhone 7 Plus 1.400.000 S?a loa trong iPhone 7 Plus 350.000
Thay m?t kính iPhone 7 Plus 350.000 S?a loa ngoài iPhone 7 Plus 350.000
Thay pin iPhone 7 Plus 350.000 Thay cáp tai nghe iPhone 7 Plus 400.000
Thay camera tr??c iPhone 7 Plus 500.000 Thay cáp mic iPhone 7 Plus 400.000
Thay camera sau iPhone 7 Plus 1.950.000 Thay cáp Volum iPhone 7 Plus 400.000
Thay kính camera iPhone 7 Plus 200.000 Thay cáp ph?n quang iPhone 7 Plus 400.000
Thay cáp home iPhone 7 Plus Liên h? Thay v? iPhone 7 Plus 750.000
Thay cáp ngu?n iPhone 7 Plus 400.000 Thay cáp s?c iPhone 7 Plus 450.000

>>> Xem thêm thay pin iPhone X l?y ngay

?BÁO GIÁ S?A CH?A VÀ THAY TH? LINH KI?N IPHONE 8

Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?) Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?)
Thay màn hình iPhone 8 1.100.000 S?a loa trong iPhone 8 350.000
Thay m?t kính iPhone 8 300.000 S?a loa ngoài iPhone 8 350.000
Thay pin iPhone 8 400.000 Thay cáp tai nghe iPhone 8 450.000
Thay camera tr??c iPhone 8 450.000 Thay cáp mic iPhone 8 450.000
Thay camera sau iPhone 8 1.200.000 Thay cáp Volum iPhone 8 400.000
Thay kính camera iPhone 8 200.000 Thay cáp ph?n quang iPhone 8 400.000
Thay cáp home iPhone 8 700.000 Thay v? iPhone 8 1.200.000
Thay cáp ngu?n iPhone 8 400.000 Thay cáp s?c iPhone 8 450.000

 

BÁO GIÁ S?A CH?A VÀ THAY TH? LINH KI?N IPHONE 8 PLUS

Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?) Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?)
Thay màn hình iPhone 8 Plus 1.700.000 S?a loa trong iPhone 8 Plus 400.000
Thay m?t kính iPhone 8 Plus 400.000 S?a loa ngoài iPhone 8 Plus 500.000
Thay pin iPhone 8 Plus 450.000 Thay cáp tai nghe iPhone 8 Plus 500.000
Thay camera tr??c iPhone 8 Plus 600.000 Thay cáp mic iPhone 8 Plus 500.000
Thay camera sau iPhone 8 Plus 1.500.000 Thay cáp Volum iPhone 8 Plus 500.000
Thay kính camera iPhone 8 Plus 300.000 Thay cáp ph?n quang iPhone 8 Plus 450.000
Thay cáp home iPhone 8 Plus 700.000 Thay v? iPhone 8 Plus 1.350.000
Thay cáp ngu?n iPhone 8 Plus 450.000 Thay cáp s?c iPhone 8 Plus 500.000

>>> Tham kh?o d?ch v? thay m?t kính iPad 4 chính hãng

BÁO GIÁ S?A CH?A VÀ THAY TH? LINH KI?N IPHONE X

Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?) Thay th? linh ki?n chính hãng Chi phí (VN?)
Thay màn hình iPhone X 5.600.000 S?a loa trong iPhone X 500.000
Thay m?t kính iPhone X 1.150.000 S?a loa ngoài iPhone X 650.000
Thay pin iPhone X 850.000 Thay cáp tai nghe iPhone X 650.000
Thay camera tr??c iPhone X 1.400.000 Thay cáp mic iPhone X 650.000
Thay camera sau iPhone X 1.500.000 Thay cáp Volum iPhone X 650.000
Thay kính camera iPhone X 350.000 Thay cáp ph?n quang iPhone X Liên h?
Thay cáp home iPhone X Liên h? Thay v? iPhone X 1.800.000
Thay cáp ngu?n iPhone X 550.000 Thay cáp s?c iPhone X 650.000

?Chi ti?t d?ch v? s?a ch?a iPhone các dòng máy

?Chi ti?t d?ch v? s?a ch?a iPad các dòng máy

icon khuy?n m?iBÁO GIÁ S?A CH?A VÀ LINH KI?N IPHONE XR, IPHONE XS, IPHONE XS MAX, S?A CH?A CÁC LO?I IPAD QUÝ KHÁCH LIÊN H? MAXMOBILE ?? ???C CÓ GIÁ T?T NH?T!

MAXMOBILE là ??n v? d?ch v? s?a ch?a iPhone, iPad uy tín, ch?t l??ng vì:

 • Có ??i ng? k? thu?t viên chuyên nghi?p, nhi?u n?m trong ngh? kh?ng ??nh ch?t l??ng d?ch v?.
 • Linh ki?n thay th? là chính hãng có ngu?n g?c rõ ràng và ???c b?o hành t? 3 – 12 tháng.
 • Chi phí s?a ch?a iPad, và s?a ch?a iPhone r? nh?t trên th? tr??ng v?i ch? ?? b?o hành t?t nh?t.
 • Khách hàng có th? l?y máy ngay n?u tình tr?ng h? h?ng nh?.
 • Nhân viên b?o qu?n ?i?n tho?i c?n th?n trong quá trình s?a ch?a.
 • Quy trình làm vi?c rõ ràng, mình b?ch và hoàn thi?n ?úng th?i gian.
 • Khách hàng ???c quan sát toàn b? quá trình s?a ch?a và thay th? linh ki?n c?a k? thu?t viên.?

?>>> Xem thêm giá thay màn hình iPad mini 4

?

Hình ?nh k? thu?t viên ?ang s?a ch?a iPhone cho khách

Hình ?nh k? thu?t viên ?ang s?a ch?a iPad cho khách

Hình ?nh k? thu?t viên ?ang s?a ch?a iPhone cho khách

Công ngh? máy móc hi?n ??i bóc- tách- ép màn hình m?t kính chuyên nghi?p

 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU C?U S?A CH?A IPHONE- IPAD? HÃY ?? MAXMOBILE T? V?N CHO B?N NHÉ!

?

 

Th?i gian m? c?a: 8h – 21h t?t c? các ngày trong tu?n

 Showroom: 12 Xuân Th?y, HN ? K? Thu?t: 0985.023.023

 Showroom: 106 Thái Hà, HN ? K? Thu?t: 0961.398.398

 Showroom: S? 133 Hàm Nghi, Thanh Khê, ?à N?ng ? Hotline: 0911.136.888

 Showroom: 31 Lê H?ng Phong, HCM ? Sale: 0981.112.112 ? 0931.922.922


T? khóa tìm ki?m nhi?u

 • S?a ch?a iPhone giá r?
 • D?ch v? s?a ch?a iPad uy tín
 • S?a iPhone iPad ? ?âu giá r?
 • T?i Hà N?i s?a ch?a iPad ? ?âu
 • thay th? linh ki?n iPhone giá r?
 • s?a ch?a máy tính b?ng ipad chính hãng
 

Đánh giá: