??t hàng online

Chi ti?t Chính Sách V?n Chuy?n, Giao Hàng và Thanh Toán

(T??ng ?ng v?i các cách mua hàng mà h? th?ng MaxMobile ?ang cung c?p, chúng tôi c?ng g?i ??n các b?n chi ti?t v? ph??ng th?c giao, nh?n hàng và thanh toán khi mua m?t s?n ph?m t?i MaxMobile)

I. V?i hình th?c mua hàng Offline

I.1 Mua hàng Offline truy?n th?ng:

Quý khách hàng có th? ??n tr?c ti?p các h? th?ng c?a hàng c?a Maxmobile ?? xem các s?n ph?m và ch?n ra s?n ph?m ?ng ý nh?t. Sau ?ó s? ???c nhân viên t? v?n h? tr? ??y ?? v? các d?ch v? kèm theo.

I.2 Mua hàng Offline theo hình th?c tr? góp:

V? ph??ng th?c thanh toán tr? góp t?i MaxMobile: Khách hàng thanh toán toàn b? s? ti?n tr? tr??c cho MaxMobile khi nh?n máy. Ti?n g?c + lãi hàng tháng quý khách có th? thanh toán qua: B?u ?i?n, Ngân hàng BIDV, ?ông Á, Sacombank, Vietinbank ho?c m?t s? ??i lí ?y quy?n. Khách hàng còn ???c Mi?n phí 100% tháng cu?i V?i h?p ??ng tr? góp 12 tháng. C?ng nh? trên, sau khi hoàn t?t qui trình làm hóa ??n thanh toán cho s?n ph?m, quý khách s? nh?n ??y ?? s?n ph?m ?ã mua ngay t?i c?a hàng. Vi?c thanh toán s? ???c chia ra thành các kho?n phí n?p hàng tháng ?ã th?a thu?n tr??c v?i c?a hàng.

II. V?i hình th?c mua hàng Online t? xa

Hi?n t?i MaxMobile tri?n khai 02 hình th?c thanh toán thu?n ti?n sau:

II.1 Chuy?n kho?n toàn b? s? ti?n mua máy

??i v?i hình th?c mua hàng online t? xa này, khách hàng truy c?p http://maxmobile.vn ?? ch?n ra s?n ph?m ?ng ý. Sau ?ó liên h? tr?c ti?p v?i ??i ng? t? v?n ?? ???c t? v?n thêm v? các d?ch v? kèm theo t?i ?ây: https://m.me/MaxMobile.vn ?? bi?t ???c t?ng s? ti?n chi ti?t thanh toán kèm theo ??a ch? g?i hàng chính xác ?? các t? v?n viên ti?p nh?n và chuy?n hàng.

Sau khi xác nh?n ??n hàng, khách hàng hãy truy c?p http://maxmobile.vn/lien-he ?? tìm ngân hàng thu?n ti?n nh?t cho vi?c chuy?n ti?n v?i n?i dung: Sau khi nh?n ???c ti?n MaxMobile s? liên h? tr?c ti?p v?i quý khách ?? xác nh?n và ti?n hành ??t hàng.

II.2 Hình th?c Thanh toán t?i nhà ship COD

??i v?i hình th?c Ship COD nh?n hàng và thanh toán t?i ??a ch? khách hàng ??ng ký. Khách hàng c?n chuy?n tr??c cho MaxMobile m?t mã th? ?i?n tho?i Viettel 50.000? kèm theo s?n ph?m khách hàng mong mu?n thông qua: https://m.me/MaxMobile.vn Nh?n ???c th? cào c?a quý khách, MaxMobile s? ch? ??ng liên h? và ?óng gói hàng chuy?n cho quý khách!

Khách hàng l?u ý: Ti?n th? cào ?i?n tho?i 50.000 là phí b?o hi?m v?n chuy?n ??n n?i an toàn cho quý khách, phí này s? không ???c tr? vào ti?n máy

 

"MAXMOBILE – TRAO CH?T L??NG – NH?N NI?M TIN” 

 Youtube: https://goo.gl/wRgHz3

Google+: https://goo.gl/FMlhon

 Fanpage: https://goo.gl/JL1XXZ

Website: http://maxmobile.vn/

HOTLINE t? v?n k? thu?t: 0969.655.655 (Hà N?i) – 0931.922.922 (TP.HCM)

EMAIL CSKH: [email protected]

Th?i gian m? c?a: 8h – 21h t?t c? các ngày trong tu?n

?? Hotline bán hàng: 0968.655.655 ? 0961.86.66.86

 Showroom: 12 Xuân Th?y, HN ? K? Thu?t: 0985.023.023

 Showroom: 106 Thái Hà, HN ? K? Thu?t: 0961.398.398

 Showroom: S? 133 Hàm Nghi, Thanh Khê, ?à N?ng ? Hotline: 0911.136.888

 Showroom: 31 Lê H?ng Phong, HCM ? Sale: 0981.112.112 ? 0931.922.922