Chính sách b?o hành

Chính sách b?o hành t?i MaxMobile

Maxmobile g?i l?i c?m ?n t?i quý khách hàng ?ã ??ng hành cùng công ty trong su?t ch?ng ???ng v?a qua. V?i n? l?c ?em ??n nh?ng l?i ích t?t nh?t cho t?t c? khách hàng ?ã và ?ang s? d?ng d?ch v?, Maxmobile g?i t?i quý khách hàng các ch? ?? b?o hành máy trong quá trình s? d?ng nh? sau:

I. Qui ??nh chung v? ?i?u ki?n b?o hành t?i Maxmobile

I.1 ?i?u ki?n ???c nh?n b?o hành:

 • S?n ph?m ???c bán ra t?i Maxmobile ph?i còn nguyên tem b?o hành, th?i h?n b?o hành và kèm theo "Phi?u b?o hành kiêm thanh toán xu?t hàng".
 • S?n ph?m b? h?ng hóc do l?i c?a nhà s?n xu?t trong ?i?u ki?n s? d?ng bình th??ng.

S?n ph?m ?? ?i?u ki?n b?o hành n?u không kh?c ph?c ???c l?i t?i Maxmobile, quý khách s? ???c ??i s?n ph?m m?i t??ng ???ng v?i ?i?u ki?n s?n ph?m v?n ?ang trong th?i gian ??i m?i theo quy ??nh c?a chúng tôi. Khi ??i m?i, s?n ph?m c?a quý khách s? ???c tính h?n b?o hành t? l?n ??u mua máy.

L?u ý:

 • Không áp d?ng b?o hành cho các s?n ph?m khuy?n mãi ?i kèm ho?c m?t s? ph? ki?n liên quan khác.
 • Các kho?n chi phí phát sinh trong quá trình giao d?ch hay s?a ch?a b?o hành s? ???c ??nh giá theo quy ??nh ho?c quý khách hàng th?a thu?n cùng MaxMobile chúng tôi.

I.2 Tr??ng h?p b? t? ch?i b?o hành:

 • Khách hàng làm m?t phi?u b?o hành.
 • Tem b?o hành b? rách, dán ?è ho?c có ??u hi?u xâm ph?m s?a ??i.( tr??ng h?p khách hàng ch?ng may làm h?ng tem mà máy v?n dùng t?t, quý khách có th? qua Maxmobile dán l?i ?? ???c b?o hành ti?p). ?ây là ?i?u ki?n Tiên quy?t ?? khách hàng ???c b?o hành máy t?i Maxmobile ??i v?i c?.
 • H?ng hóc do s? d?ng s?n ph?m không ?úng ?i?u ki?n cho phép ho?c không ?úng theo t? v?n s? d?ng.
 • Khách hàng t? ý s?a ch?a, tháo d? v? ph?n c?ng, can thi?p vào h? th?ng ph?n m?m máy nh? Hack, crack, jaibreak cài ph?n m?m không phù h?p b?i b?t c? cá nhân ho?c t? ch?c nào n?m ngoài Maxmobile.
 • Máy b? tác ??ng c?a ngo?i l?c d?n ??n móp méo, v?, trày x??c hay ng?m n??c, dính l?a.
 • S? IMEL/ Serial máy b? thay ??i, b? bong tróc, xóa m? ho?c b? m?t.

?II. Chi ti?t v? các nhóm b?o hành

Chính sách b?o hành t?i MaxMobile ???c chia thành 2 nhóm: nhóm b?o hành tiêu chu?n và nhóm b?o hành kèm gói m? r?ng

Gói Maxcare Tiêu chu?n và M? r?ng dành cho iPhone, iPad

     

Gói Maxcare cho Apple Watch

 


Gói Maxcare dành cho Android


??i t??ng áp d?ng: khách hàng mua máy t?i MaxMobile và không bao g?m gói b?o hành m? r?ng. 

II.1 Nhóm b?o hành tiêu chu?n

 • S?m ph?m iPhone c? quý khách mua t?i Maxmobile ???c b?o hành 12 tháng ph?n c?ng (không bao g?m c? ngu?n và màn hình, vân tay, faceiD)
 • ??i v?i s?n ph?m Android c? khách hàng không s? d?ng gói b?o hành Vàng ???c b?o hành 6 tháng (ch?a bao g?m Ngu?n và Màn Hình) và Android m?i là B?o hành 12 tháng (ch?a bao g?m Ngu?n và Màn Hình)

II.2 Nhóm b?o hành kèm gói m? r?ng

a) Chi ti?t các gói b?o hành m? r?ng: T?i MaxMobile, chúng tôi ??a ra khái ni?m gói b?o hành m? r?ng có tên là gói “B?o hành vàng”, v?i ??c ?i?m chính là b?o hành toàn b? các linh ki?n, ngu?n và màn hình. Theo ?ó, hi?n t?i MaxMobile ?ang cung c?p 2 tùy ch?n gói B?o hành Vàng nh? sau:

Giá gói Maxcare +

 • ?S?n ph?m < 5 tri?u ??ng: ph? phí 200.000?.
 • ?S?n ph?m t? 5 tri?u - 10 tri?u ??ng: ph? phí 300.000?.
 • ?S?n ph?m > 10 tri?u ??ng: ph? phí 400.000?.

?Giá gói Maxcare Pro

 • ?S?n ph?m < 5 tri?u ??ng: ph? phí 400.000?.
 • ?S?n ph?m t? 5 tri?u - 10 tri?u ??ng: ph? phí 600.000?.
 • ?S?n ph?m > 10 tri?u ??ng: ph? phí 700.000?.

b) Th?i h?n và qui cách b?o hành:

 • Các s?n ph?m quý khách mua t?i Maxmobile có s? d?ng gói b?o hành Vàng (bao g?m ngu?n và màn hình) ???c b?o hành 12 tháng toàn di?n
 • Tr??ng h?p khách hàng mua thêm gói B?o hành Kim C??ng s? nâng th?i gian B?o hành lên 15 tháng

III. Th?i gian tr? b?o hành

 • ??i v?i nh?ng tr??ng h?p l?i h?ng hóc nh? chúng tôi s? s?a ch?a ngay cho quý khách t?i MaxMobile.
 • Tr??ng h?p nh?ng l?i h?ng hóc n?ng, quý khách vui lòng làm phi?u b?o hành và xác nh?n b?o hành, chúng tôi s? g?i tr? s?n ph?m ?ã ???c b?o hành t?i quý khách trong 1 Ngày  - 7 Ngày sau khi ti?p nh?n b?o hành.
 • ??i v?i nh?ng l?i h?ng hóc không th? s?a ch?a ho?c thay m?i chúng tôi s? ??i m?i s?n ph?m t??ng ???ng cho quý khách (áp d?ng v?i s?n ph?m còn th?i h?n ??i m?i) ngay khi ti?p nh?n l?i.

IV. Chi ti?t các ??a ch? nh?n b?o hành c?a khách hàng MaxMobile

IV.1 ??i v?i s?n ph?m Chính Hãng

Quý khách hàng vui lòng b?o hành t?i các trung tâm b?o hành ?ã ???c ?y quy?n c?a nhà s?n xu?t. Danh sách các trung tâm b?o hành quý khách vui lòng truy c?p vào Website: http://maxmobile.vn/

IV.2 ??i v?i s?n ph?m b?o hành t?i MaxMobile

Quí khách s? nh?n ???c ch? ?? b?o hành c?a MaxMobile t?i t?t c? các showroom MaxMobile trên toàn qu?c, bao g?m:

 • ?TP Hà N?i 1: S? 12, Xuân Th?y, C?u Gi?y
 • ?TP Hà N?i 3: S? 106 Thái Hà, ??ng ?a
 • ?TP ?à N?ng: S? 133 Hàm Nghi , Qu?n Thanh Khê
 • ?TP H? Chí Minh: S? 31, Lê H?ng Phong, P4, Q5

Th?i gian b?o hành: 8h30-18h t?t c? các ngày trong tu?n (Tr? các ngày l? ngh? theo quy ??nh )  

"MAXMOBILE – TRAO CH?T L??NG – NH?N NI?M TIN” 

Youtube: https://goo.gl/wRgHz3

Google+: https://goo.gl/FMlhon

Fanpage: https://goo.gl/JL1XXZ

Website: http://maxmobile.vn/

HOTLINE t? v?n k? thu?t: 0969.655.655 (Hà N?i) – 0931.922.922 (TP.HCM)

EMAIL CSKH: [email protected]

Th?i gian m? c?a: 8h – 21h t?t c? các ngày trong tu?n

?? Hotline bán hàng: 0968.655.655 ? 0961.86.66.86

 Showroom: 12 Xuân Th?y, HN ? K? Thu?t: 0985.023.023

 Showroom: 106 Thái Hà, HN ? K? Thu?t: 0961.398.398

 Showroom: S? 133 Hàm Nghi, Thanh Khê, ?à N?ng ? Hotline: 0911.136.888

 Showroom: 31 Lê H?ng Phong, HCM ? Sale: 0981.112.112 ? 0931.922.922